امروز: دوشنبه، 5 اسفند 1398
07/3 1397
  • «مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری»، تدوین: کمیسیون روابط عمومی و انتشارات چهارمین دورة شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، 1397

مجموعة فوق که به صورت یک راهنما جهت بهره‌برداری کارشناسان رسمی دادگستری تدوین گردیده است، حاوی متون قانون کارشناسان رسمی دادگستری، آئین‌نامة اجرایی آن و تعرفه دستمزد مصوب سال 1392 و نیز برنامة چهارسالة دورة چهارم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد.


  • «یکصد سال مستندات قانونی آب در ایران»، تدوین: آقایان دکتر حسین یادآور و مهندس پرویز گل‌پرور، 1397

مجموعة فوق از بابت خلأ محسوس در تأمین یک بستة مدون برای کلیة کنشگران عرصة حساس آب از سیاست‌گذار گرفته تا کارشناسان و حتی کشاورزان مورد توجه است. با عنایت به اینکه شیوع و تسری بحران آب احتمال بروز دعاوی مرتبط با آن را در جامعه افزون خواهد کرد، فرض بر این است که اطلاع‌رسانی درخصوص کم و کیف قوانین مربوط به آب و آگاهی قبل از اقدام ذی‌نفعان ممکن است از طرح دعاوی بی‌مورد و غیرمنطقی بکاهد و باری از دوش نظام قضایی خسته از پرونده‌های متعدد و گاه بی سرانجام بردارد. مجموعة حاضر که شامل 70 مورد قانون، آئین‌نامه، مصوبه و رأی وحدت رویه می‌باشد، مسلماً می‌تواند یاری‌رسان ذی‌نفعان باشد.


  • «مجموعه روش‌های بهسازی خاک، راهنمای جامع طراحی و اجرای سیستم میخ‌کوبی خاک»، تدوین آقایان محمدرضا عطرچیان، مجید محققی و غلامرضا نیازی، چاپ دوم بهار 1395

در این کتاب، مباحث مختلف ازجمله انواع روش‌های اجرای سیستم میخ‌کوبی و مطالعات ژئوتکنیکی و آزمایش‌های صحرایی، مصالح و ملاحظات اجرایی، روش‌های تحلیل و طراحی سیستم میخ‌کوبی، ملاحظات قراردادی و امر مهم بازرسی و نظارت بر ساخت مورد بررسی قرارگرفته‌است. با توجه به نحوة تدوین مطالب و شرح جزئیات طراحی و اجرایی که ناشی از توجه ویژة مترجمین است، این مجموعة مفید و علمی می‌تواند مورد استفادة جامعة مهندسی کشور قرارگیرد و با بکارگیری دستورالعمل‌های آن، مسألة مهم تأمین ایمنی در گودبردری از حالت چالش و نگرانی موجود در طرح‌های اجرایی خارج شده و مهندسان کشور بتوانند موفقیت‌های بیشتری در اجرای طرح‌های بزرگ و زیربنایی داشته‌باشند.


ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *